پشتیبانی و تامین امنیت شبکه

پشتیبانی و تامین امنیت شبکه

  Network support and security     از آنجاییکه پشتیبانی و تامین امنیت شبکه یکی از الزامات شبکه های کامپیوتری و حوزه ی فناوری اطلاعات است، ما تصمیم گرفتیم در این مقاله ی آموزشی در خصوص اهمیت پشتیبانی و تامین امنیت شبکه و معرفی عواملی که امنیت شبکه های کامپیوتری را به خطر می اندازد